Μεθοδολογία και προσέγγιση

Θα υποστηριχθούν ενεργές και συμμετοχικές μεθοδολογίες για την προώθηση της ανάπτυξης των εγκάρσιων ικανοτήτων, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LIVING LAB

Το Living Lab είναι η προσέγγιση που χρησιμοποιεί η κοινοπραξια του DESCI για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την Εναλλασσόμενη Κατάρτιση μέσω της ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας μεταξύ των φορέων: μαθητές, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή των τελικών χρηστών, ώστε να εντοπιστούν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, να σχεδιαστούν και να αξιολογηθούν οι παρεμβάσεις που θα έχουν μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.”

Οι βασικές διαστάσεις ενός Living Lab είναι:

  • ανοικτή καινοτομία – η προσέγγιση του Living Lab λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές πηγές καινοτομίας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων (ερευνητικό σύστημα, επιχειρήσεις, πολίτες) σε διαφανείς, συνεργατικές και συχνά μη κωδικοποιημένες διαδικασίες, στις οποίες η χρήση των ΤΠΕ, συχνά έχει πρωτεύοντα ρόλο. Ωστόσο, οι ΤΠΕ δεν είναι το μόνο μέσο καινοτομίας. Εκτός από τις ΤΠΕ, το Living Lab μπορεί να επιδιώξει την κοινωνική και πολιτιστική καινοτομία.
  • ρυθμίσεις πραγματικού βίου – Οι παραδόσεις (υπηρεσίες / προϊόντα) δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες, καθιστώντας τα πρωτότυπα διαθέσιμα για επαρκή χρόνο και υπό τις ίδιες συνθήκες με τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα.
  • (“”ενεργός συμμετοχή των τελικών χρηστών””, “”καινοτομία που κατευθύνεται από τους χρήστες””, “”συν-δημιουργία””) – οι τελικοί χρήστες ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με ερευνητές, προγραμματιστές και σχεδιαστές για να συμβάλουν στη διαδικασία καινοτομίας στο σύνολό της.

Στο DESCI η προσέγγιση Living Lab είναι παρούσα σε τρια, αλληλένδετα περιβάλλοντα:

  • Εργαστήριο Πολιτικής για την Εναλλασσόμενη Κατάρτιση και την Κοινοπραξία: συντονισμός του δικτύου οργανισμών (σχολεία, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις) που μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες, που υποστηρίζουν την υλοποίηση της Εναλλασσόμενης Κατάρτισης DESCI. Οι πρώτοι συμμετέχοντες είναι οι εταίροι του DESCI (Κοινοπραξία DESCI)
  • Οι καθηγητές του Living Lab – το Living Lab που ενεργοποιείται σε κάθε σχολείο, μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν τα σενάρια εφαρμογής για το σχολείο τους.
  • Οι μαθητές του Living Lab – στην Εναλλασσόμενη Κατάρτιση οι μαθητές μπορούν να ενεργοποιήσουν ένα Living Lab για την ανάπτυξη καινοτόμου βιομηχανικής παράδοσης, με την καθοδήγηση των δασκάλων, των επιχειρήσεων και των ερευνητών.”

Το Living Lab είναι ένα «ανοιχτό περιβάλλον καινοτομίας σε πραγματικές συνθήκες, όπου η καινοτομία που βασίζεται στον χρήστη είναι πλήρως ενσωματωμένη στη διαδικασία συν-δημιουργίας νέων υπηρεσιών, προϊόντων και κοινωνικών υποδομών»