Πόροι ‘Εργου

Μέσα στο εναλλακτικό εκπαιδευτικό σύστημα DESCI υιοθετήθηκε η προσέγγιση LIVING LAB: το σχολείο ενεργοποιεί ένα χώρο συνεργασίας όπου οι μαθητές αναπτύσσουν καινοτόμα έργα/παραδοτέα κοινωνικής χρησιμότητας (πχ. καινοτόμα και κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά βιώσιμα αποτελέσματα) εκπαιδευμένο από την έρευνα και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η μεθοδολογία του Living Lab χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των εναλλακτικών προγραμμάτωκατάρτισης, μέσω της ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας μεταξύ μαθητών, ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Το σχολείο γίνεται σημείο συνάντησης μεταξύ ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.