Εργαλειοθήκη αξιολόγησης

Αυτό το νοερό αποτέλεσμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης των δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια εμπειριών εναλλασσόμενης κατάρτισης. Το αναπτυγμένο σύστημα αξιολόγησης θα αναφέρεται στο ECVET, χρησιμοποιώντας καινοτόμα συστήματα για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Πράγματι, θα εφαρμοστεί ένα εργαλείο αξιολόγησης που θα ενσωματώσει στην αξιολόγηση των επιδόσεων του μαθητή και της διαδικασίας μάθησης (ενδογενής αξιολόγηση) μια αξιολόγηση επικεντρωμένη στην παράδοση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της εργασίας (εξωγενής αξιολόγηση): Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία δεξιοτήτων: ανάλυση περιβάλλοντος, ανάλυση προβλημάτων, παραγωγή δημιουργικών ιδεών, σχεδιασμός και τεχνικές δεξιότητες.

GR_DESCI_Evaluation_Toolkit
Κατεβάστε το DESCI Εργαλειοθήκη αξιολόγησης