Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Ιταλίας (Consiglio Nazionale Delle Ricerche)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το CNR είναι η μεγαλύτερη δημόσια ερευνητική μονάδα3 της Ιταλίας και έχει ως καθήκον να πραγματοποιεί, να προωθεί, να διανέμει, να μεταφέρει και να βελτιώνει τις ερευνητικές δραστηριότητες στους κύριους τομείς της ανάπτυξης της γνώσης και των εφαρμογών της για την επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ιταλίας.

Το IRPPS είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό ίδρυμα της CNR που διεξάγει μελέτες σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, την εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές πολιτικές, τις πολιτικές που αφορούν την επιστήμη, την τεχνολογία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις σχέσεις επιστήμης και κοινωνίας, τη δημιουργία/πρόσβαση/διάχυση της γνώσης και της τεχνολογίας των πληροφοριών, με τα ζητήματα δημογραφίας και μετανάστευσης.

Η ερευνητική μονάδα «Κοινωνικές Μελέτες της Επιστήμης, της Εκπαίδευσης και της Επικοινωνίας» διεξάγει έρευνα και πειραματισμό σχετικά με τις κύριες πτυχές της εκπαίδευσης της επιστήμης και της δημόσιας επικοινωνίας της επιστήμης.
Το τμήμα της Ερευνητικής Μονάδας της Ρώμης έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και στο σχεδιασμό και την εφαρμογή συμμετοχικών μεθοδολογιών, με ιδιαίτερη εμπειρία στις συμμετοχικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η Ερευνητική Μονάδα συμμετείχε σε διάφορα εθνικά και διεθνή έργα πάνω σε αυτά τα θέματα, όπως τα Biohead-Citizen (FP6), REPOPA (FP7), SciCafé 2.0 (FP7) DESCI (Πρόγραμμα Erasmus Plus-KA2).

Μεταξύ των άλλων, η Ερευνητική Μονάδα ανέπτυξε την εκπαιδευτική μεθοδολογία PAS Ethics & Polemics, η οποία βραβεύτηκε ως Ευρωπαϊκή βέλτιστη πρακτική από το Ευρωπαϊκό έργο FORM-IT Take Part in Research.

Οι ερευνητές που εμπλέκονται στο DESCI είναι:

Adriana Valente – http://www2.irpps.cnr.it/staff/adriana-valente-2/
Valentina Tudisca – http://www2.irpps.cnr.it//staff/tudisca-valentina-2/
Fabrizio Ricci – http://www2.irpps.cnr.it/staff/fabrizio-ricci-2/
Claudia Pennacchiotti”
Το DESCI στην ιστοσελίδα του εταίρου: http://www2.irpps.cnr.it/comese/developing-and-evaluating-skills-for-creativity-and-innovation-desci/

  • Claudia Pennacchiotti

DESCI in the partner websitehttp://www2.irpps.cnr.it/comese/developing-and-evaluating-skills-for-creativity-and-innovation-desci/