Το Έργο

Το ευρωπαϊκό έργο Developing and Evaluating Skills for Creativity and Innovation (DESCI) προωθεί εναλλασσόμενες διαδρομές κατάρτισης βασισμένες στην προσέγγιση “Living Lab“, υιοθετώντας μεθοδολογίες συμμετοχικού σχεδιασμού και συνδέοντας το σχολείο με τις επιχειρήσεις, την έρευνα και την τοπική κοινωνία. Το DESCI στοχεύει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και του κόσμου της εργασίας, συνδέοντας τα προγράμματα κατάρτισης με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

 

“Το 2015 στην Ιταλία τέθηκε σε ισχύ ο νόμος L.107 / 2015 “La Buona Scuola” που καθιστά την εναλλασσόμενη εκπαίδευση υποχρεωτική για όλους τους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του γυμνασίου. Σε αυτό το πλαίσιο το DESCI αποτελεί μια ευκαιρία να μειωθεί η υφιστάμενη αναντιστοιχία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας, επιτρέποντας στο σχολείο να γίνει χώρος συνεργασίας: ένα εργαστήριο καινοτομίας για την τοπική κοινότητα, μέσα από το οποίο οι μαθητές υποστηριζόμενοι από ερευνητές και εκπαιδευτές από των κόσμο των επιχειρήσεων, θα μπορούν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και προϊόντα που θα είναι κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά βιώσιμα.”

“Στην Ελλάδα η υφιστάμενη κρίση των τελευταίων ετών οδηγεί σε χαμηλό ποσοστό απασχόλησης και υψηλή ανεργία. Το DESCI υποστηρίζει τους μαθητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.”

 

“Στην Ισπανία, ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια είναι ότι παρόλο που οι εργαζόμενοι έχουν πολύ καλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων, δεν διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες ώστε να λειτουργούν σε διαφορετικές ομάδες και να δίνουν απαντήσεις στις προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν. Η βασκική κυβέρνηση έχει αναπτύξει μία νέα μεθοδολογία βασισμένη στις προκλήσεις αυτές, τη μεθοδολογία ETHAZI. Το έργο DESCI συμπληρώνει ιδανικά τη μεθοδολογία, προσφέροντας στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς μια δέσμη πόρων καθιστώντας ευκολότερη τη μετάβαση στο νέο τρόπο της εργασίας και παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία.”