Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το DESCI σκοπεύει να υλοποιήσει:

ένα συμμετοχικό μοντέλο για την Εναλλασσόμενη Κατάρτιση
καινοτόμες ενότητες για τις εναλλασσόμενες διαδρομές κατάρτισης στα σχολεία εταίρους
εργαλείων για τους εκπαιδευτικούς, τους σπουδαστές και τους δασκάλους (εγχειρίδια, μεθοδολογίες, οδηγίες και «μαθήματα βίντεο»), ώστε να παρέχεται υποστήριξη κατά την εμπειρία εναλλασσόμενης κατάρτισης

να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και του κόσμου της εργασίας, συνδέοντας τα προγράμματα κατάρτισης με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Ένα βασικό ζήτημα είναι η διδασκαλία της καινοτομίας στις διάφορες πτυχές της και η ζωτική της σύνδεση, που τονίζεται σε πολλές μελέτες, σε ηθικές, κοινωνιολογικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

Τα εργαλεία, επομένως, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΩ (οι δάσκαλοι), ΕΜΠΝΕΩ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΩ (οι μαθητές), ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ (όλες οι δράσεις στο επιχειρησιακό τους έργο) και ΑΞΙΟΛΟΓΩ (οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν.