Σκοπός και στόχοι του έργου

Το ευρωπαϊκό έργο Developing and Evaluating Skills for Creativity and Innovation (DESCI) προωθεί εναλλασσόμενες διαδρομές κατάρτισης βασισμένες στην προσέγγιση “”Living Lab””, υιοθετώντας μεθοδολογίες συμμετοχικού σχεδιασμού και συνδέοντας το σχολείο με τις επιχειρήσεις, την έρευνα και την τοπική κοινωνία. Το DESCI στοχεύει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και του κόσμου της εργασίας, συνδέοντας τα προγράμματα κατάρτισης με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Το σχολείο μπορεί να γίνει χώρος συνεργασίας: ένα εργαστήριο καινοτομίας για την τοπική κοινότητα, μέσα από το οποίο οι μαθητές υποστηριζόμενοι από ερευνητές και εκπαιδευτές από των κόσμο των επιχειρήσεων, θα μπορούν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και προϊόντα που θα είναι κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά βιώσιμα.””

Το DESCI στοχεύει να:

  • Βελτiώσει την εκπαίδευση της επιστήμης και τη συνειδητοποίηση της σημασίας της επιστήμης στην καθημερινή ζωή.
  • Αυξήσει την ανάπτυξη κατάλληλων βασικών ικανοτήτων ως αναγκαίων συνιστωσών για την είσοδο των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας (επιστημονικές αναλυτικές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα και τεχνολογικές δεξιότητες).
  • Προωθήσει τη δημιουργία από τη βάση προς την κορυφή εργαλείων για τη διαχείριση της εναλλασσόμενης κατάρτισης.
  • Ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών και των σχολείων να επηρεάζουν την διαδικασία της εναλλασσόμενης κατάρτισης.
  • Προωθήσει τη δημιουργία κοινοτήτων καινοτομίας που ενθαρρύνουν το Σχολείο να προσεγγίσει την τοπική κοινωνία.
  • Βελτιωσει τις σχέσεις Σχολείου-Ερευνας-Επιχειρησεων που ευνοούν μια στρατηγική αμοιβαία αλληλεπίδραση.

Οι στόχοι αυτοί ακολουθούνται από μια συμμετοχική προσέγγιση, δημιουργώντας μόνιμα δίκτυα ενδιαφερομένων (σχολεία, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, κοινωνικοί φορείς, θεσμοί και δημόσιες αρχές) που συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση, τη δοκιμή και την επικύρωση των εκπαιδευτικών εργαλείων.