Διάδοση

Το σχέδιο διάδοσης του DESCI ακολουθεί μια στρατηγική προσέγγιση που εξασφαλίζει την αποτελεσματική αξιοποίησή του από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις ομάδες στόχους και τη βιωσιμότητά του. Τη βάση της διάδοσης αποτελούν τα βασικά αποτελέσματα του έργου, οι προτεινόμενες μεθοδολογίες, καθώς και ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών βασισμένων στη μεθοδολογία DESCI που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου.

Το σχέδιο διάδοσης απευθύνεται σε 3 επίπεδα:

ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον τομέα του Σχολείου και του Τεχνικού / Επαγγελματικού Γυμνασίου σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό, κοινοτικό επίπεδο.

ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: σχολεία, εθνικές και ευρωπαϊκές σχολικές κοινότητες, κοινότητες δασκάλων, οργανώσεις επικοινωνίας επιχειρήσεων κι επιστημών παγκοσμίως.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Παιδαγωγικές εκπαιδευτικές ερευνητικές ομάδες της ΕΕ από όλο τον κόσμο, ευρωπαϊκά και εθνικά κέντρα αξιολόγησης.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές μας: εργαστήρια, άρθρα, εκπαιδευτικά σεμινάρια.

NEWS MATERIAL